ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemene Voorwaarden 2021 – Romedia Films | 15-11-2021 | [typfouten voorbehouden]

 

1 – Offerte

Op verzoek kan er een offerte worden samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan Romedia Films of door een reply op de offerte als deze per email is aangeleverd.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

 

2 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Romedia Films de opdrachtgever tijdig inlichten.

 

3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Romedia Films en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

 

4 – Montage

Om de montage efficiënt te laten verlopen werkt Romedia Films als volgt;

Correctieronde 1: de montage op basis van verzoek klant. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt (betreft bijvoorbeeld: audiomixage of kleurcorrectie). De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes. 

Correctieronde 2: Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, transities etcetera) 

Meerdere correctierondes: Mochten deze van toepassing zijn, dan zitten hier meerkosten aan verbonden, welke vooraf worden besproken met de opdrachtgever.

 

5 – Reis- en verblijfkosten
De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,35 eurocent per gereden kilometer. Het eerste half uur reistijd is voor rekening van Romedia Films. De reistijd daarna valt binnen de afgesproken uren voor de opdrachtgever. Kosten voor reizen van en naar het buitenland worden apart afgesproken.

 

6 – Muziekrechten

In de meeste gevallen werken wij met muziekstukken die reeds zijn afgekocht en binnen de offerte valt. Als gebruik wordt gemaakt van commerciële muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting

Buma Stemra. Romedia Films kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de ondoorzichtige tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

 

7 – Auteursrecht

Alle door Romedia Films geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, etcetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

 

8 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera-instellingen, ruw materiaal en montagedocumenten zijn intellectueel eigendom van Romedia Films en worden niet beschikbaar gesteld.

 

9 – Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Romedia Films. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan Romedia Films om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van schending van het copyright is Romedia Films niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

 

10 – Camera materiaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Tegen een eenmalige vergoeding, welke wordt kortgesloten met de klant, kan camera materiaal door Romedia Films worden opgeslagen op veilige externe schijven. Romedia Films is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan mag Romedia Films naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

 

11 – Betaling

De klant dient 30% van de totaalfactuur voor de eerste draaidag te hebben voldaan. De standaard betalingstermijn van de overige 70% is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten

Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente

Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk 
verplichte rente. Incasso wordt uitgevoerd door incassobureau.

 

12 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ’9 – copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

 

13 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Romedia Films ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.

De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, al dan niet veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Romedia Films accepteert geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, geleden verlies of welke schade dan ook, geleden als gevolg van het niet, niet juist of onvoldoende uitvoeren van de opdracht.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van Romedia Films ten behoeve van opdrachtgever. Romedia Films is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Romedia Films of derden.

 

14 – Aanleveren film

De film(s) wordt aangeleverd op hoge kwaliteit middels het uploaden van de film in een beschermde online omgeving / cloud. Als de film op dvd of andere manier moet worden aangeleverd zitten hier meerkosten aan verbonden.

 

15 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Romedia Films of opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer of opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer of opdrachtgever komt.

In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop opdrachtnemer of opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt is opdrachtnemer of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

In geval van overmacht kan opdrachtgever geen vergoeding van geleden schade van opdrachtnemer vorderen.

 

16 – Uren

Een werkdag bestaat uit 8 uur uit en thuis. Indien de klant een halve draaidag gepland heeft, zal hiervoor 75% van de totaalprijs voor de volledige dag worden gerekend.